Javni poziv za prijam pripravnika

17. stu. 2021.

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv), sukladno Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. (Tablica 1.) i odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAŠI ravnateljica Arhiva raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za prijam pripravnika (m/ž)

1. arhivski tehničar/tehničarka – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:
• završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) upravni smjer ili gimnazija
• temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture
prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

U prijavi na javni poziv potrebno je navesti:
• podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti sljedeće preslike dokumentacije kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
• životopis
• osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
• uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
• dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu je dužan/a priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Šibeniku. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva i s naznakom: „Javni poziv za prijam pripravnika“ dostavljaju se Državnom arhivu u Šibeniku:
• na adresu elektroničke pošte dasi@dasi.hr ili
• osobno u Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A, 22000 tijekom radnog vremena i isključivo uz prethodnu najavu (na broj telefona: 022 312 514) radi provođenja mjera suzbijanja epidemije.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nove objave

Obavijest: EU digitalna COVID potvrda

Za ulazak u zgradu Državnog arhiva u Šibeniku svi zaposlenici, korisnici i posjetitelji moraju predočiti važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju,

Skip to content