Korištenje gradiva

Dostupnost

Dostupnost, uvjeti i postupak korištenja arhivskog gradiva utvrđeni su čl. 18 – 22 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19114/22)  te Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19).

Pravo na pristup javnom arhivskom gradivu imaju sve pravne i fizičke osobe pod jednakim uvjetima uvidom ili drugim oblicima korištenja sukladno važećim propisima.

Rokovi dostupnosti gradiva

 • Javno arhivsko gradivo dostupno je od njegova nastanka ako zakonom nije određeno drukčije.
 • Javno arhivsko gradivo za koje je na temelju zakona utvrđeno ograničenje dostupnosti mogu koristiti samo ovlaštene osobe sukladno propisima kojima je ograničena dostupnost gradiva.
 • Javno arhivsko gradivo koje sadrži klasificirane i druge tajne podatke dostupno je po isteku roka od 40 godina od nastanka ako drugim zakonom nije određeno drukčije.
 • Javno arhivsko gradivo koje nije označeno stupnjem tajnosti sukladno propisima kojima se uređuje tajnost podataka, a sadrži projektnu i tehničku dokumentaciju štićenih i vojnih objekata, industrijskih postrojenja, infrastrukturnih objekata i sl. te podatke o prirodnim i strateškim bogatstvima od značenja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, a koje je predano u nadležni arhiv, dostupno je po isteku roka od 40 godina od nastanka.
 • Javno arhivsko gradivo može se dati na korištenje prije isteka rokova ako je na temelju zakona kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita tajnosti podataka utvrđeno da javni interes, koji se ostvaruje dostupnošću podataka, preteže nad interesima koji se štite ili ako su prethodno poduzete mjere koje osiguravaju zaštitu javnih i privatnih interesa zbog kojih je utvrđeno ograničenje dostupnosti odnosno koje onemogućuju uvid u klasificirane podatke.

Dostupnost gradiva koje sadrži osobne podatke

 • Osobni podatci u javnom arhivskom gradivu dostupni su za korištenje 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi ili nakon smrti osobe na koju se osobni podatak odnosi. Ako datum rođenja i datum smrti osobe nisu poznati ili je njihovo utvrđivanje povezano s nerazmjernim teškoćama i troškovima, osobni podatci u javnom arhivskom gradivu dostupni su za korištenje 70 godina od nastanka toga gradiva.
 • Osobni podatci u javnom arhivskom gradivu dostupni su za korištenje prije isteka roka:
  – ako korištenje arhivskoga gradiva zahtijeva osoba na koju se gradivo odnosi ili osoba koju ona ovlasti
  – ako je od nastanka namijenjeno javnosti
  – ako je osobni podatak osobe na koju se osobni podatak odnosi već postao dostupan javnosti ili je općepoznat
  – ako na to pristane osoba na koju se osobni podatak odnosi
  – ako je osoba na koju se osobni podatak odnosi sama ili putem druge osobe objavila taj podatak.

Dostupnost gradiva nastalog do 30. svibnja 1990.

 • Javno arhivsko gradivo koje je nastalo do 30. svibnja 1990. dostupno je za korištenje sukladno čl. 18. i 19. Zakona.
 • Osobni podatci osobe koja je do 30. svibnja 1990. obnašala javne dužnosti ili bila pripadnik ili suradnik službe sigurnosti dostupni su bez ograničenja u dijelu koji se odnosi na obavljanje te javne dužnosti odnosno službe.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19114/22

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

Skip to content