Korištenje gradiva

Upute korisnicima

Arhivsko gradivo koristi se u čitaonici arhiva. Način korištenja arhivskog gradiva u čitaonici utvrđen je Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Šibeniku. Za korištenje arhivskog gradiva korisnik podnosi pisani zahtjev za pristup gradivu. Odobrenje za pristup gradivu vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, a prikupljeni osobni podaci štite se sukladno važećim propisima. Korištenje arhivskog gradiva privremeno se može uskratiti ako je ono oštećeno, ako je u stručnoj obradi ili ako to gradivo već koristi drugi korisnik.

Uvid u javno arhivsko gradivo i obavijesna pomagala u državnim arhivima i arhivima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne naplaćuju se. Za izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja javnog arhivskog gradiva arhivu se plaća naknada. Za istraživanja javnog arhivskog gradiva koje obavlja arhiv na zahtjev korisnika arhivu se plaća naknada. Ako su preslike javnog arhivskog gradiva potrebni radi ostvarivanja prava u postupcima oslobođenima od plaćanja upravnih i sudskih pristojbi, za izradu preslika ne naplaćuje se naknada.

Korisnici mogu naručiti izradu preslika arhivskog gradiva i putem obične ili e-pošte.

Visina naknada utvrđena je cjenikom naknada

    Skip to content