Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Upute

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Šibeniku. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A, 22000 Šibenik
  • elektroničkom poštom na adresu: dasi@dasi.hr
  • na broj telefaksa: 022 312 514
  • donijeti osobno u Državni arhiv u Šibeniku radnim danom od 7:30 do 14:30 sati
    Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

Napomena: Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Državni arhiv u Šibeniku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22)

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Skip to content