Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom stvaratelja/posjednika

6. tra. 2021.

Hrvatski državni arhiv objavio je Upute za izradu pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom stvaratelja/posjednika, Predložak Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom stvaratelja/posjednika koji može poslužiti za izradu navedenog internog akta te Obrazac popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja kojim je definiran prikladan format popisa gradiva.
http://www.arhiv.hr/hr-hr/Informacije-za-stvaratelje/Obveze-stvaratelja/Izrada-pravila-za-upravljanje-dokumentarnim-gradivom-i-popisa-dokumentarnog-gradiva-s-rokovima-%C4%8Duvanja

Obrazac popisa dokumentarnog gradiva s rokovima cuvanja
Predozak Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom
Upute za izradu Pravila

Tijela javne vlasti kao i druge osobe obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom. Njima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva, kao i pitanja infrastrukture informacijskog sustava, njegova upravljanja te vanjskih usluga. Obveza je i izrada popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja koji mora sadržavati sve vrste gradiva koje su nastale ili će nastati djelovanjem određenoga stvaratelja, odnosno sve vrste gradiva kojih je pojedini stvaratelj u posjedu. Popis treba sadržavati sve upravne i poslovne funkcije pojedinoga stvaratelja, a metodološki se izrađuje na način kako je izrađen i Opći popis gradiva s rokovima čuvanja (Ogledni popis za opće ili administrativne funkcije). Napominjemo da se rokovi čuvanja gradiva određuju sukladno propisima koji uređuju obvezu čuvanja pojedinih vrsta dokumenata, potrebama poslovanja i zaštite vlastitih i tuđih prava i interesa, interesa javnosti, interesa za kulturu, povijest i druge znanosti te prema oglednim popisima gradiva s rokovima čuvanja i uputama nadležnoga državnog arhiva. Stvaratelj gradiva koji posjeduje gradivo koje nije nastalo njegovim radom ili radom tijela čiju djelatnost nastavlja, dužan je utvrditi rokove čuvanja i za to gradivo.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja dostavljaju se nadležnomu arhivu na odobrenje.

Predloškom Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom stvaratelja/posjednika, te Obrascem popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja mogu se koristiti i vlasnici ili posjednici privatnog arhivskog gradiva upisani u Upisnik vlasnika ili posjednika privatnog arhivskog gradiva.

Nove objave

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Državni arhiv u Šibeniku objavio je dana 22. studenoga 2023. godine javni natječaj za prijam zaposlenika za radna mjesta arhivski tehničar (m/ž): jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme i jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena do...

Skip to content